Date of commencement of online application More Detail

Notification No.02/Recruitment-4/2021-22,
Date: 30/07/2021

APPLICATION FOR THE POST OF FOLLOWERS OF KARNATAKA STATE RESERVE POLICE (MEN) (RESIDUAL) &
KALYANA KARNATAKA (LOCAL) RECRUITMENT - 2021 / 22

Total no. of vacancies: 250

SL.No DESCRIPTION DATE
1 Revised Provisional Selection List for the Post of Barber. 14-Aug-2023
2 Revised Provisional Selection List for the Post of Cook. 14-Aug-2023
3 Revised Provisional Selection List for the Post of Barber. 19-Jun-2023
4 Revised Provisional Selection List for the Post of Dhobi. 19-Jun-2023
5 Revised Provisional Selection List for the Post of Cook. 19-Jun-2023
6 Revised Provisional Selection List for the Post of Barber. 21-Apr-2023
7 Revised Provisional Selection List for the Post of Dhobi. 21-Apr-2023
8 Revised Provisional Selection List for the Post of Cook. 14-Mar-2023
9 Revised Provisional Selection List for the Post of Dhobi. 17-Feb-2023
10 Revised Provisional Selection List for the Post of Barber. 17-Feb-2023
11 2021-22£Éà ¸Á°£À PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ C£ÀÄAiÀiÁ¬Ä (CqÀÄUÉAiÀĪÀgÀ)-81 ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÁvÁÌ°PÀªÁV CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. 13-Jan-2023
12 6th Battalion, KSRP, Kalaburagi, Medical Call Letter has been uploaded for Eligible Candidates of Dhobi and Barber. 24-Nov-2022
13 2021-22£Éà ¸Á°£À PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉUÀ¼À°è SÁ° EgÀĪÀ C£ÀÄAiÀiÁ¬Ä (PËëjPÀ)-45 ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ 35 C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CºÀðgÁVgÀĪÀ ¥ÀnÖ. 09-Nov-2022
14 2021-22£Éà ¸Á°£À PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ C£ÀÄAiÀiÁ¬Ä (zsÉÆé)-53 ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÁvÁÌ°PÀªÁV CºÀðgÁVgÀĪÀ ¥ÀnÖ. 07-Nov-2022
15 5th Battalion, KSRP, Mysuru, Medical Call Letter has been uploaded for Eligible Candidates of SWEEPER. 29-Jun-2022
16 7th Battalion, KSRP, Mangalore, Medical Call Letter has been uploaded for Eligible Candidates of SWEEPER. 28-Jun-2022
17 10th Battalion, KSRP, Shiggaon, Medical Call Letter has been uploaded for Eligible Candidates of SWEEPER. 25-Jun-2022
18 6th Battalion, KSRP, Kalaburagi, Medical Call Letter has been uploaded for Eligible Candidates of SWEEPER. 20-Jun-2022
19 12th Battalion, KSRP, Tumakuru, Medical Call Letter has been uploaded for Eligible Candidates of SWEEPER & WATER CARRIER. 20-Jun-2022
20 PST/PET call letter is uploaded, commencing from 21-Mar-2022 at Davanagere & Mysuru Districts only. 16-MAR-2022

Note :